Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

การขออนุญาตติดตั้งกับการไฟฟ้า ระบบโซล่าร์รูฟท็อป  

จะมีประเภทการขออนุญาตเป็น 2 แบบคือ

  1. การขออนุญาตเพื่อขอขายไฟคืน ตามโครงการไฟฟ้าภาคประชาชน ต้องเป็นมิเตอร์ประเภทที่ 1.X เท่านั้น (ติดตั้งขนาดที่มีกำลังการผลิตไม่เกิน 5kW สำหรับไฟ 1 เฟส และ 10kW สำหรับไฟ 3 เฟส)
  2. การขอขนานไฟเพื่อติดตั้ง Solar rooftop เสรี โดยติดตั้งที่มีกำลังการผลิต ได้ทุกขนาดไม่จำกัด

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
ทั้ง การขายไฟคืน หรือ การติดตั้งเพื่อใช้ภายในบ้านหรือสำนักงาน จะต้องติดต่อกับหน่วยงานของรัฐทั้ง 3 หน่วยงานข้างล่างนี้

  1. กกพ.(สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน) เพื่อแจ้งขอเป็นผู้ประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นและขอรับใบอนุญาตทำการผลิตพลังงานควบคุม
  2. องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือ สำนักงานเขต ที่อาคารที่จะติดตั้งโซล่าร์รูฟท็อป ตั้งอยู่เพื่อขอรับใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร (อ.1) ในกรณีติดตั้งบนหลังคาขนาดพื้นที่มากกว่า 160 ตร.ม. และมีน้ำหนักรวมมากกว่า 20 กก. ต่อ ตร.ม.
  3. กฟน.(การไฟฟ้านครหลวง) หรือกฟภ.(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ในเขตพื้นที่เพื่อให้ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งและเปลี่ยนระบบมิเตอร์ใหม่

ขั้นตอนการยื่น ขอติดตั้งโซล่าร์รูฟท็อป

  1. ขั้นตอนแรก ยื่นเอกสารต่อ กกพ. เพื่อแสดงความจำนงในการติดตั้งโซล่าร์รูฟท็อป หลังจากนั้น จะได้ใบอนุญาต ให้เราสามารถทำการผลิตพลังงานควบคุมได้
  2. ขั้นตอนที่สอง เนื่องจาก แผงโซล่าร์เซลล์มีน้ำหนักถึง 22 กิโลกรัม การเอาแผงจำนวนหลายๆแผงไปวางบนหลังคา จะต้องมีการตรวจสอบโครงสร้างหลังคาว่ารับน้ำหนักได้หรือไม่ ผู้ติดตั้งจึงต้องยื่นแบบ ขอต่อเติมอาคาร กับ สำนักงานเขต หรือ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น แล้วก็จะได้ใบอนุญาตมา 1 ใบ (ในกรณีติดตั้งบนหลังคาขนาดพื้นที่มากกว่า 160 ตร.ม.)
  3. ขั้นตอนสุดท้าย นำเอกสารทั้ง 2 ส่วน มายื่นต่อ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือ การไฟฟ้าฯส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่ง การไฟฟ้าจะนำ มิเตอร์ไฟฟ้ามาเปลี่ยนให้ใหม่ โดยป้องกันไฟฟ้าย้อนกลับ และ ถ้าจะขายไฟฟ้าคืน มิเตอร์ก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งที่สามารถปล่อยไฟฟ้ากลับคืนสายส่งของภาครัฐได้

Subscribe for the updates!