Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

การขออนุญาตติดตั้งกับการไฟฟ้า ระบบโซล่าร์รูฟท็อป  

จะมีประเภทการขออนุญาตเป็น 2 แบบคือ การขออนุญาตเพื่อขอขายไฟคืน ตามโครงการไฟฟ้าภาคประชาชน ต้องเป็นมิเตอร์ประเภทที่ 1.X เท่านั้น (ติดตั้งขนาดที่มีกำลังการผลิตไม่เกิน 5kW สำหรับไฟ 1 เฟส…

Subscribe for the updates!